Kjøpsbetingelser

Definisjon av partene:

Selger er: Allehaande på vegne av Avigo Kompetanse AS

  • Organisasjonsnummer: 930519375MVA
  • Postadresse: Gamleveien 90, 4790 Lillesand
  • Besøksadresse: Strandagata 11, 4790 Lillesand
  • E-post: allehaande@avigo.no
  • Telefon: 45 95 56 69

Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Heretter benevnt blant annet kunden, du, deg, din eller ditt.

 

Generelt

Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra Allehaande til forbrukere i Norge. Allehaande leverer kun til Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Salgsbetingelsene og annen informasjon på nettbutikk.Allehaande.no er bare tilgjengelig på norsk.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Bestilling og avtale

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på Allehaande sin server. Allehaande er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt i Allehaande sin nettbutikk, markedsføring eller annen måte. Når selger mottar kjøpers bestilling, vil selger bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til kjøper. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når denne mottas, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Det er viktig at du undersøker om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Allehaande, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det Allehaande har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil – se avsnittet nedenfor om Priser.

Informasjon i nettbutikken

Allehaande tilstreber å gi kunder så korrekt produktinformasjon som mulig. Allehaande tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at Allehaande ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikk, markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder Allehaande seg retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om ny beregnet leveringsdato eller alternativt produkt. Du vil få mulighet til å akseptere nytt tilbud med de endringer Allehaande angir i forhold til din bestilling – eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er oppgitt i NOK inklusive mva. og eksklusive frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

Allehaande tar forbehold om prisendring. Allehaande forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Allehaande forbeholder seg også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av Allehaande anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til Allehaande sitt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Allehaande forbeholder seg retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Allehaande sin side, i annonser o.l. og/ eller i nettbutikken som er større enn 20% av normal utsalgspris, kan Allehaande ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Rabattkoder

Rabattkoder gjelder ikke varer som allerede er rabattert. Rabattkoder er kun gyldig i det aktuelle tidsrommet som er opplyst. Noen rabattkoder og avtaler er personlige og Allehaande forbeholder seg retten til å deaktivere rabattkoder ved eventuelle misbruk. Rabattkoder kan ikke kombineres med andre rabattkoder.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard),Vipps eller betalingsløsningen. Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring

Uavhentede pakker vil bli belastet et gebyr på kr 500,- pluss frakt tur/retur av gjeldende ordre for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §25. Bedrifter kan søke om kreditt ved å sende epost med selskapets organisasjonsnummer til allehaande@avigo.no.

Salgspant

Allehaande har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan kjøpe varer på kreditt. Det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Estimert leveringstid vil variere fra 3-7 virkedager. Allehaande har risikoen for produktene inntil de overtas av deg eller tredjepart utpekt av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil Allehaande gi deg informasjon snarest mulig sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Merk: vi leverer kun til fastlands-Norge, og ikke Svalbard.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart det er anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler og meddele dette til Allehaande, helst på allehaande@avigo.no .

Ettersalgsservice

Dersom Allehaande ikke har levert varer eller tjenester som lovet kan man klage til allehaande@avigo.no .

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. juni (nr. 34 – 2002)

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes til Allehaande muntlig eller skriftlig. Allehaande anbefaler at reklamasjonen sendes skriftlig.

Allehaande benytter e-post (allehaande@avigo.no) som foretrukken kommunikasjonsmetode i forbindelse med reklamasjoner og returer. Dersom det opplyses om et behandlingsnummer (returnummer) anbefales det at dette blir brukt i all videre kommunikasjon og at eventuell returforsendelse merkes med dette nummer.

Om mulig vil Allehaande informere om det kreves spesielle vilkår eller håndtering fra kjøper side i forbindelse med retursending av produktet (for eksempel mulighet for retur direkte til produsent eller underleverandør).

Allehaande forbeholder seg retten til å videresende reklamasjoner til produsent eller underleverandør for videre vurdering av eventuelle feil og mangler.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelse:

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetter vare i samme stand og mengde)
  • Kreve erstatningsvare (forutsetter vare i samme stand og mengde)

Allehaande betaler returporto ved alle reklamasjonssaker. Du benytter vår returordning ved å skrive ut returlapp som er sendt til din e-postadresse og merke den med varens ordrenummer for raskere behandling. Returadresse er Postboks 172, 4792 Lillesand.

Angrerett

Om du ønsker å angre på kjøpet ditt har du alltid 14 kalenderdager fra siste vare er mottatt. Det er “Angrerettloven” som regulerer plikter og rettigheter mellom forbruker og næringsdrivende (se Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler).

Angrerettloven gir deg som privatperson rett til, uten ekstra kostnad, å sjekke produktet før det returneres innenfor angreretten. Er produktet kun prøvd eller sjekket på samme måte som man kan gjøre i en alminnelig butikk, så skal kunden ha hele kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetalt. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på varen, vil foretaket gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende varens objektivt reduserte verdi, før resten av kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetales. Dokumentasjon på uforsvarlig og unødvendig undersøkelse av produktet som medfører verdireduksjon vil bli sendt forbruker pr. epost.

Allehaande ber om at du ikke fjerner merkelapper samt behandler originalemballasjen/salgsforpakning godt.

Angrefrist gjelder ikke varer som av helse- eller hygieneårsaker ikke kan selges på nytt (enkelte klesplagg, såpe, kosmetikk, m.m.) eller som er forseglet.  Er du i tvil, ta kontakt med Allehaande først. Varer som forringes eller raskt går ut på dato (eks mat og kosttilskudd) gjelder ikke angreretten.

For tilvirkningskjøp som møbler og inventar der Allehaande har montert disse for deg, gjelder ikke angreretten da varene er spesialtilpasset deg som bruker og er dermed ikke å anse som en vare Allehaande kan selge som ny.

For at angreretten skal være gjeldene, må du gjøre en aktiv handling. Dette betyr i praksis at du selv må be transportøren sende varen i retur til Allehaande og du må selv betale returkostnadene. Hvis pakker kommer i retur til Allehaande  fordi du ikke henter den eller utfører en aktiv handling (ref. punkt over) vil du bli ilagt et gebyr på kr. 500,- + frakt og returfrakt. Dette faktureres deg separat. Vennligst ikke send returpakker i oppkrav, de vil ikke bli innløst.

Alle originale merkelapper må være intakt og henge på produktet, og originalemballasjen må følge med. Vennligst ikke sett tape, frimerker, etiketter eller lignende direkte på originalforpakningen – da blir den skadet og taper seg i verdi. Husk å pakke din retur slik at den ikke skades under transport!

Garanti

Garantier gjelder i Norge og innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Enkelte produsenter har egne garantivilkår i Norge som er bedre enn det som gis via Forbrukerkjøpsloven.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde i Allehaande sin nettbutikk, er ansvarlig for betaling av de ytelser Allehaande sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Allehaande sin side.

Ekstraordinære forhold

Allehaande er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Allehaande godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Allehaande sin kontroll, og som Allehaande ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Allehaande er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Allehaande sin side.

Endring i vilkårene

Allehaande forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er Allehaande forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, pandemi, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Allehaande fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.  Listen er ikke uttømmende.

Personopplysninger

Allehaande fokuserer på å håndtere personopplysninger på en betryggende måte.

Når du handler hos Allehaande, oppbevarer Allehaande blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon Allehaande trenger for å levere varene til deg med valgt transportør, samt kontakte deg om i forbindelse med bestillingen. Allehaande er også pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at historikken ikke kan slettes umiddelbart. Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer oppbevares ikke av Allehaande utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at kredittinstitusjon utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, vil denne informasjonen lagres frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.

 

Allehaande samler også inn og oppbevarer loggdata som eksempelvis hvilke kategorier og produkter som søkes og kikkes på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Allehaande bruker og krever en cookie for å kunne registrere deg og gjennomføre en bestilling (det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies). Allehaande forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake.

Allehaande tilbyr nyhetsbrev på epost slik at du kan motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering. Det er også enkelt å melde seg ut fra epostlistene.

Allehaande selger ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Forbehold

Allehaande reserverer seg for skrivefeil og eventuelle prisforandringer

  • Bilder brukt på Allehaande sine sider er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Prisen endres ikke på en ordre kunden allerede har fått bekreftet.

Allehaande tar forbehold om at varer kan bli utsolgt.

Dersom Allehaande ikke kan levere i henhold til din bestilling, forbeholder Allehaande rett til å kansellere hele eller deler av bestillingen. Beskjed om dette blir gitt pr e-post. Gjennomført bestilling innebærer at du godkjenner Allehaande sine kjøpevilkår og samtykker til at navn og emailadresse registreres i Allehaande sitt kunderegister.